مقوله جسم بودن خدا

س۶۱- آیا علمای شیعه می‌گویند خداوند جسم است؟

ج- بله، و اولین کسی از علمای شیعه که گفت خداوند جسم است هشام بن حکم بود که گفت: خداوند جسم است و دارای ابعاد طول و عرض و عمق است، و طول او به اندازه عرض او است و خداوند هفت وجب از وجب‌های خودش می باشد (نعوذ بالله) [۲۵۲].

و ابن مرتضی زیدی گفته: «بخش عمده روافض معتقدند که خداوند جسم است، جز کسانی که با معتزله در آمیخته‌اند» [۲۵۳].

تعارض:

روایت کرده‌اند که یعقوب سراج گفت: به ابی عبدالله÷ گفتم: بعضی از یاران ما می‌گویند خداوند صورتی همچون صورت انسان دارد، و یکی دیگر گفته: به صورت نوجوانی با موهای مجعد است؟ آنگاه ابو عبدالله به سجده افتاد، سپس سر بلند کرد و گفت: «سبحان الذي ليس کمثله شي و لا تدرکه الأبصار» «پاک است خداوندی که هیچ چیزی مانند او نیست و چشم ها او را در نمی یابند، و هیچ علمی او را احاطه نکند» [۲۵۴].

[۲۵۲] ـ تفسیر البرهان، ص ۴۱، بحار الانوار، ج ۳ / ۲۸۸، و التنبیه و الرد ملطی، ص ۲۴، و اصول الکافی، ج ۱/ ۱۰۳. [۲۵۳] ـ المنیه و الامل زیدی احمد بن مرتضی، ص ۱٩، و الحور العین نشوان حمیری، ص ۱۴۸ – ۱۴٩. [۲۵۴] ـ التوحید ابن بابویه قمی، ص ۱۰۳ – ۱۰۴.