بالاترین مقام توحید

س۵٩- بالاترین مقام توحید نزد علمای شیعه چیست؟

ج- توحید نزد آن‌ها اعتقاد به وحدت وجود است! یعنی معتقدند ائمه خودشان خداوند متعال هستند، و این اعتقاد را نهایت حد توحید به حساب می آورند [۲۵۱]. پاک ومنزه است خداوند از آنچه آن‌ها می‌گویند.

توضیح:

گرایش افراطی تصوّف به داخل مذهب اثنی عشریه هم نفوذ کرد و در عقل و خرد بزرگان مذهب متأخرین شیعه آشیانه گزید، و افکار صوفیه افراطی و عقاید تندرو شیعه شباهتی با هم دارند.

س۶۰– عقیده مراجع شیعه در مورد توحید اسماء و صفات خدا چیست؟

ج – اعتقاد علمای شیعه در مورد توحید اسماء و صفات ان‌شاء الله بعداً تبیین خواهد شد.

[۲۵۱] ـ ن ک جامع العادات، ص ۱۳۲ – ۱۳۳ مهدی أبی ذر نراقی.