خاک قبر حسین÷

س۴۴- اعتقاد بزرگان شیعه در مورد گل و خاک کربلا چگونه است؟

ج- گفته‌اند: «خاک قبر حسین شفای هر دردی است» [۲۱٧].

و روایت کرده‌اند که: «خداوند متعال خاک قبر حسین را شفای هر بیماری، و امان و پناه از هر ترس و هراسی قرار داده است» [۲۱۸].

وروایت کرده‌اند که ابو عبدالله گفته: «خاک قبر حسین را به کام فرزندانتان بمالید زیرا امان است» [۲۱٩].

تناقض:

همچنین روایت کرده اند که ابا عبدالله گفت: «با آب فرات به کام فرزندانتان بمالید» [۲۲۰].

و خمینی می گوید: «خاک هیچ قبری حتی خاک قبر پیامبرص و ائمه علیهم السلام با خاک قبر حسین قابل مقایسه نیست» [۲۲۱].

[۲۱٧] بحا رالانوار ج ۱۰۱ / ۱۱۸ ـ ۱۴۰ که حدود ۸۳ روایت در مورد خاک قبر حسین و فضیلت و آداب خوردن آن و احکام آن بیان کرده است !!. [۲۱۸] امالی طوسی ج ۱ / ۳۲۶ . [۲۱٩] بحار الانوار ج ۱۰۱ /۱۲۴ ، و کامل الزیارات ۲٧۸ اثر ابن قولویه قمی . [۲۲۰] کامل الزیارات ص۱۱۲ ح۱٧ [۲۲۱] تحریر الوسیله ج ۲ / ۱۶۴ .