یک ضربه کمر شکن بر پیکر سران شیعه

کلینی روایت می‌کند که امیر المؤمنینس گفت: «پیامبرص مر ا فرستاد تا قبرهای ساخته شده را منهدم کنم و عکس و تمثال‌ها را بشکنم» [۲۱۲].

و در روایت دیگر آمده است که گفت: «مرا فرستاد و گفت هیچ تمثال و عکسی را مگذار مگر آن را نابود کنی، و هیچ قبری را مگذار مگر آن را صاف و با زمین یکسان کنی» [۲۱۳].

[۲۱۲] فروع الکافی ج۲ / ۲۲۶ . [۲۱۳] فروع الکافی کلینی ج ۲ / ۲۲٧ وسایل الشیعه حر عاملی ج ۲ /۸۶٩.