اعتقاد شیعه در مورد حج

س۴۲- آیا به اعتقاد بزرگان شیعه حج خانه‌ی خدا بزرگتر است، یا قصد زیارت و سفر با عتبات و بارگاه ائمه؟

ج- علمای شیعه معتقدند حج و زیارت قبور ائمه و زیارت آن‌ها از ادای رکن پنجم اسلام (حج) مهم تر و بزرگتر است!!.

و روایت کرده اند که مردی از اعراب بیابانی از یمن به زیارت قبر حسین مشرّف شد؛ وقتی که با جعفر صادق شیعه (چون جعفربن عبدالله از این تهمت ها مبرّاست) را ملاقات کرد، و جعفر در باره ی زیارت قبر حسین از مرد بیابانی سؤال کرد، در جواب گفت: آثار خیر و برکت این سفر را در وجود خود و خانواده و اولاد و اموال و برآورده شدن نیازهایم لمس می کنم. ابوعبدالله می گوید: ای برادر یمنی آیا فضل دیگری را به فضیلت‌های این زیارت برایت نیفزایم؟ گفت: چرا، برایم بگو ای پسر رسول خداص !گفت: زیارت ابا عبدالله برابراست با یک حج مقبول و پاک همراه با رسول خداص. مرد بسیار تعجّب کرد، دوباره جعفر گفت: آری به خدا برابر است با دو حج مبرور و مقبول و پاک همراه با رسول خدا، باز هم مرد تعجّب کرد. پی در پی ادامه داد تا رسید به اینکه گفت: برابر است با سی حج مبرور و مقبول و پاک همراه رسول خداص [۲۰۵].

و در وسائل الشیعه [۲۰۶] روایت کرده‌اند که رسول خداص (که ایشان از این افتراء مبراست) گفته : «هرکس حسین را بعد از وفات زیارت کند، خدا برایش یک حج می‌نویسد. عائشه با تعجّب پرسید: یک حج تو؟ فرمود: بله، دو حج من، عائشه دوباره پرسید: دو حج تو؟ فرمود: بله سه حج من، و و و، به همان ترتیب ادامه دادند تا رسید به اینکه فرمود بله، هفتاد حج من و هفتاد عمره برایش نوشته شود!.

همچنین روایت کرده‌اند... «هزار حج با مهدی و یک میلیارد عمره با پیامبرص به او می رسد» [۲۰٧]؟!!

سپس اضافه کرده اند و گفته اند: «هرکس قبر حسین را زیارت کند پاداش دو میلیارد عمره که با رسول خداص انجام یافته باشند به او می‌رسد» [۲۰۸].

سپس فراتر رفته و گفته اند: «از رضا÷ روایت است که گفت: «هرکس قبر حسین÷ را در کنار رود فرات زیارت کند، مانند کسی است که خدا را در بالای عرش او زیارت کرده است» [۲۰٩].

و می‌گویند: از ابو عبدالله÷ روایت است که گفت: «هرکس قبر حسین بن علیب را در روز عاشورا در حالی که حق او را بداند زیارت کند؛ مانند کسی است که خدا را بر عرش او زیارت کرده باشد» [۲۱۰]. و آیا این افزودن آمارها متوقف می‌شوند!! امیدواریم.

[۲۰۵] ، ثواب الاعمال ابن بابویة ص۵۲، وسائل الشیعة حرعاملی ۱۰/۳۵۱-۳۵۲. [۲۰۶] ج۱۰/۳۵۱-۳۵۲ ح۱۴ (باب استحباب اختیار زیارة الحسین). [۲۰٧]ـ وسایل الشیعه ج ۱۰ /۳۵۰ ـ ۳۵۱ . [۲۰۸]ـ تهذیب الاحکام طوسی ج ۶ /۴٩ و رسایل الشیعه ج ۱۴ /۴۶۰ و مستدرک الوسایل نوری ۱۰/۲۵۰ و بحار الانوار ج ٩۸ /۸۸ . [۲۰٩]ـ بحار الانوار ج ٩۸ / ۶٩ و ثواب الاعمال ابن بابویه قمی ص ۸۵ [۲۱۰]ـ مستدرک الوسایل ج ۱۰ / ۲٩۱ و بحار الانوار ج ٩۸ / ۱۰۵ و الاقبال ص ۵۶٧ علی بن موسی بن جعفر معروف به ابن طاووس. و کتاب المزار مفید ص ۵۱ و مصباح الهدی طوسی ص ٧٧۱