یکتا پرستی نزد شیعه

س۳۰- به اعتقاد شیعه مصداق یکتاپرستی چیست؟

ج- علمای شیعه می‌گویند: «اگر ائمه نبودند خداوند متعال پرستش نمی شد. (خداوند از آنچه آنان می‌گویند ، بسیار به دور و خیلی والاتر و بالاتر است‏) خداوند نمی‌تواند از امامان آن‌ها بی نیاز باشد ). و به دروغ به ابی عبدالله نسبت می دهند که گفته است: «خداوند ما را آفرید و به ما بهترین سیما و چهره بخشیده، و ما را چشم خود در میان بندگانش قرار داد، و ما را زبان گویای خویش در میان آفریده ها، و دست گشاده با مهربانی و رحمت به سوی بندگان، و سمت و جهت خویش که باید از آن وارد شد، و دروازه ی او که به سوی او راهنمایی می کند قرار داد. و ما را خزانه دار خویش در آسمان و زمین خود قرار داد، بوسیله ما درختان میوه می دهند، و میوه ها می رسند، و نهرها جاری می شوند، و به واسطه ما از آسمان باران نازل می شود، و گیاهان می رویند، و با پرستش و عبادت ما خدا پرستش می‌شود، و اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی شد» [۱٧٧].

[۱٧٧] اصول الکافی، ج ۱ / ۱۴۴ .