توحید الوهیّت از دیدگاه شیعه امامیه

س ۲٩ – عقیده علمای مذهب شیعه در مورد توحید الوهیت چیست؟

ج – اعتقادی که درباره امامان‌شان دارند اعتقاد به توحید و ختصاص عبادت به خداوند متعال و یکتاپرستی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

ج- پاسخ این سؤال در ضمن چند سؤال و پاسخ دیگر روشن می شود.