اجماع از دیدگاه شیعه

س ۲۸ – آیا اجماع نزد علمای مذهب شیعه حجت است، و از چه زمانی؟

ج – اجماع نزد شیعه حجت نیست مگر یکی از ائمه معصوم در آن وجود داشته باشد. شیخ شیعه ابن مطهر حلی می گوید: «اجماع نزد ما تنها زمانی حجت است که مشتمل بر قول معصوم باشد، پس هر گروهی کم یا زیاد که امام همان سخن آن‌ها را گفته باشد؛ اجماعشان به خاطر قول امام حجت است نه به خاطر اجماع» [۱٧۶].

توضیح:

در این صورت اجماع چه ارزشی دارد، وقتی آن‌ها امام خود را معصوم می دانند، پس قول امام به تنهایی کافی است.

[۱٧۶] الفهرست طوسی، ص ۱۶۱ .