تناقضات شیعه در جرح و تعدیل راوی

س۲٧- آیا در مذهب شیعه در جرح و مخدوش کردن یا گواهی عدالت برای راویان تناقضات و اختلاف هست؟

ج – بله کاشانی می‌گوید: «در مورد جرح و تعدیل و شرایط آن اختلافات و تناقضات و اشتباهاتی هست به گونه‌ای که اطمینان از آن حاصل نمی گردند، همانگونه که برای متخصص این موضوع روشن است» [۱٧۳]. به عنوان مثال در مورد محدث معروف شیعه زراره بن اعین از شاگردان و یاران هر سه امام شیعه باقر و صادق و کاظم کشی از ابی عبدالله/ روایت کرده که گفت: «زراره از یهود و نصارا و از کسی که می گوید خداوند سومین سه خداست بدتر است» [۱٧۴].

همچنین کشی روایت کرده که ابا عبدالله÷ گفت: «ای زراره اسم تو در لیست اسامی اهل بهشت بدون الف ثبت شده است، گفتم: آری فدایت شوم اسم من عبد ربّه است» [۱٧۵].

از گونه تناقضات بسیار دارند، به عنوان مثال در مورد جابر جعفی و محمّد بن مسلم و ابو بصیر لیث مرادی و برید عجلی و حمران بن أعین و دیگر راویان چنین تناقضاتی گفته شده است، وقتی که چنین اشخاصی (که بیشتری روایات را نقل کرده‌اند) اینگونه باشند، بر چه اساسی در مورد احادیث و روایات آن‌ها حکم می‌شود؟.

[۱٧۳] الوافی ، مقدمه دوم ، ج ۱ / ۱۱ – ۱۲ . [۱٧۴] تهذیب الوصول الی علم الاصول، حسن بن یوسف مطهر حلی ، ص ٧۰ و اوائل المقالات مفید، ص ۱۵۳ . [۱٧۵] رجال کشی، ص ۱۳۳ – ۱۳۶ .