آیا رسول خداص همه چیز را ابلاغ کرد؟

س ۲۰ – پس آیا از دیدگاه عقیده شیعه پیامبرص قبل از وفات همه شریعت ابلاغ کرده یا نه؟

ج – از دیدگاه آن‌ها خیر، بلکه بخشی از شریعت را به مردم ابلاغ کرده، و بقیه را نزد علیس به ودیعت نهاده است!.

آیت عظمای شیعه شهاب الدین نجفی می گوید: «پیامبرص فرصت تعلیم همه احکام دین را نیافت،... و اشتغال به جنگ و جهاد را بر بیان تفاصیل احکام دین مقدّم داشت، به خصوص که در زمان پیامبرص مردم آمادگی نداشتند همه آنچه را که در طول چند قرن مورد نیاز است فراگیرند»! [۱۴۱].

امام و رهبر شیعه خمینی می‌گوید: «ما می گوییم پیامبران در اجرای اهداف‌شان موفق نشده اند و خداوند در آخرالزمان شخصی را مبعوث خواهد کرد که برای اجرای مسائل و قضایای پیامبران قیام کند» [۱۴۲].

[۱۴۱] شهاب الدین نجفی و تعلیقات او بر احقاق الحق تستری، ج ۲ / ۲۸۸ – ۲۸٩ . [۱۴۲] مسائل المهدی مع مسالة اخری، ص ۲۲ .