سنّت از دیدگاه شیعه

س ۱٩ – پس سنّت نزد علمای شیعه چیست؟

ج – سنّت از دیدگاه آن‌ها سنّت معصومین است [۱۳۸]. و می گویند: «چون آن‌ها از جانب خدا تعیین شده‌اند تا احکام واقعی را به مردم برسانند، پس آنچه آن‌ها حکم می‌کنند احکامی هستند که نزد خداوند نیز به همان صورت حکم شده اند» [۱۳٩].

بنابراین سنّت نزد شیعه منحصر به سنّت پیامبرص نیست، و کلام دوازده امام معصوم چه در کودکی گفته باشند، و چه زمانی که به رشد عقلی رسیده‌اند فرق ندارد، و معتقدند که ائمه از وقتی که به دنیا آمده اند تا روز مرگ و وفات نه عمداً و نه از روی فراموشی، و نه از روی اشتباه به خطا نمی روند و اشتباهی از آنان سر نمی زند [۱۴۰].

[۱۳۸] قانون اسلامی جمهوری ایران، ص ۲۰، نشر وزارت ارشاد ایران . [۱۳٩] اصول الفقه المقارن مظفر ج ۳ / ۵۱ . [۱۴۰] عقاید الامامیه مظفر ص ۶۶ .