دیدگاه شیعه در مورد تعداد آیات قرآن

س ۱۳ـ پس اعتقاد علمای شیعه در مورد تعداد آیات قرآن چیست، و آیا در این مورد اتفاق نظر دارند؟

ج ـ نه، بلکه اختلاف دارند! شیخ آنان کلینی [۱۰۲] از هشام بن سالم، و او از ابی عبدالله÷ روایت می کند که گفت: «قرآنی که جبرئیل برای محمّدص آورد، هفده هزار آیه بود».

و علمای شیعه این افسانه را صحیح دانسته اند! مجلسی می گوید: «این روایت صحیح است» [۱۰۳].

و شیخ شیعه مازندرانی (متوفای ۱۰۸۱یا ۱۰۸۶هـ) می گوید: «صاحب کتاب (اکمال الإکمال) شارح مسلم به نقل از طبرسی گفته: آیات قرآن شش هزار و پانصد آیه هستند، پنج هزار آیه در مورد توحید، و بقیه در مورد احکام و قصص است. من می گویم: اضافه بر این تعداد، آیاتی هستند که بر اثر تحریف از قرآن حذف شده اند» [۱۰۴].

و علامه ی شیعه مجلسی می گوید: « این روایت و بسیاری دیگر از روایات صحیح به صراحت کم شدن و تغییر یافتن قرآن را بیان می‌دارند» [۱۰۵].

توضیح:

این افسانه را علمای شیعه با واژه (ده هزار آیه) ذکر کرده‌اند [۱۰۶].

سپس ارقام و اعداد را بصورت علنی تا (هفده هزار آیه) افزایش دادند [۱۰٧]. سپس این افزایش به هیجده هزار رسید، همانگونه که در کتاب سلیم بن قیس آمده است [۱۰۸]. و همچنان تا به امروز پیشرفت در افزایش شمار آیات قرآن ادامه داشته است!!.

[۱۰۲] الکافی ج ۲ / ۱۳۴ و ۲۴۲. [۱۰۳] مراة العقول مجلسی ج ۲ / ۵۳۶ . [۱۰۴] شرح جامع علی الکافی ۱۱ / ٧۶. [۱۰۵] مراة العقول فی شرح اخبار الرسول مجلسی ج ۲ /۵۳۶. [۱۰۶] الوافی جلد دوم ۱ / ۲٧۴ . [۱۰٧] الکافی ۲/۱۰۳۴ . [۱۰۸] مازندرانی شرح جامع ج ۱۱/ ٧۶ .