دوازده امام شیعه

س ۳ – به اعتقاد شیعه دوازده امام آن‌ها چه کسانی هستند؟

ج – اولین آن‌ها خلیفه راشد علی بن ابی طالبس است که کینه اش ابو الحسن و لقبش مرتضی است و سال ۲۳ قبل از هجرت به دنیا آمد و در سال ۴۰ هجری به شهادت رسید.

۲- حسن فرزند علی سکه کنیه اش ابو محمّد، و لقبش ذکی است(۲ -۵۰ ).

۳- فرزند علی حسینس که کنیه‌اش ابو عبدالله و لقبش شهید است (۳ / ۶۱ ).

۴- علی بن حسین بن علیس کنیه‌اش را ابو محمّد و لقبش را زین العابدین است (۳۸ – ٩۵).

۵ – محمّد بن علی بن حسین، کنیه‌اش ابو جعفر و ملقّب به باقر است (۵٧ – ۱۱۴).

۶ – جعفر بن محمّد بن علی کنیه‌اش ابو عبدالله و ملقب به صادق است (۸ – ۱۴۸).

٧- موسی بن جعفر بن محمّد کنیه اش ابو ابراهیم و ملقب به کاظم است (۱۲۸ – ۱۸۳ هجری).

۸ – علی بن موسی بن جعفر، کنیه‌اش ابو الحسن و ملقب به رضا است (۱۴۸ – ۲۰۳ هجری).

٩ – محمّد بن علی بن موسی، کنیه‌اش ابو جعفر و ملقّب به جواد است (۱٩۵ – ۲۲۰ هجری).

۱۰- علی بن محمّد بن علیس، کنیه اش ابو الحسن و هادی لقب اوست (۲۱۲ – ۲۴۵ هجری).

۱۱- حسن بن علی بن محمّد، او را ابو محمّد کنیه داده اند، و به عسکر ملقّب است (۲۳۲ – ۲۶۰ هجری).

۱۲- محمّد بن حسن بن علیس، کنیه اش ابو القاسم است و او را مهدی لقب می دهند (و ادعا می کنند که در سال ۲۵۵ یا ۲۵۶ به دنیا آمده است) [۲۶].

[۲۶] اصول الکافی ج ۱ / ۴۵۲ .