بهترین جهاد دفاع از سنّت است

بیان حال سران اهل بدعت که مخالف قرآن و سنّت هستند، به اتفاق آراء مسلمانان واجب است، (تاجایی که به امام احمد گفته شد: «آیا کسی که اهل روزه و نماز و اعتکاف باشد نزد تو دوست داشتنی تر است یا کسی که علیه اهل بدعت تبلیغ می کند»؟ فرمود: نماز و روزه و اعتکاف عبادات شخصی هستند، ولی تبلیغ علیه اهل بدعت برای مسلمانان است، این بهتر است».

بنابراین ایشان بیان کرده که نفع تبلیغ و روشنگری افکار عمومی نسبت به اهل بدعت یک نفع عمومی است که سود آن به دین عموم مسلمانان برمی گردد، و از نوع جهاد در راه خداست، زیرا پاکسازی دین و شریعت و راه خدا، و دفع ظلم و طغیان و تجاوزگری اهل بدعت از آن، به اتفاق آرای مسلمین واجب کفایی است، و اگر خداوندأ کسانی را برای دفع ضرر آن‌ها بر نمی انگیخت؛ دین فاسد و تباه می شد، و این نوع فساد از فساد سیطره ی دشمن مهاجم سهمگین تر است، زیرا وقتی دشمن با جنگ بر مردم چیره شود ؛ بطور مستقیم قلب و درون مردم را فاسد و تباه نمی کنند، ولی اهل بدعت قبل از هر چیز قلب‌ها را فاسد می کنند [۱٧].

[۱٧] مجموعة الرسائل والمسائل ج۵/۱۱۰ .