مشخصات کتاب

سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری
تأليف:

عبدالرحمن بن سعد الشثری


مترجم:

اسحاق دبیری/