اقسام سفسطه

و سفسطه نیز به چند قسم است یکی اینکه: نفی، انکار و دروغ پنداشتن به وجود و یا علم، دوم اینکه: شک کند و بگوید نمی‌دانیم، که این روش لا ادریون است که نه نفی و نه اثبات می‌کند، و در حقیقت آنان علم ثابت را نفی می‌کنند، و سوم قول کسانی هست که حقیقت را تابع و پیرو عقاید می‌دانند، و می‌گویند اگر کسی جهان را قدیم اعتقاد داشته باشد پس جهان قدیم است و اگر به محدث بودن جهان معتقد باشد پس جهان محدث و ایجاد شده است، اگر سفسطه چنین باشد پس بدگویی در احوال ثابت پیامبر ج با یارانش و خلفای راشدینش و سیرت آنان توسط اخبار و روایاتی که رافضه روایت می‌کنند، و دروغ‌هایی که می‌‌بندند از بزرگ‌ترین سفسطه به شمار می‌رود، و همچنان کسانی که برای معاویه و یارانش فضائلی را روایت می‌کنند که موجب مقدم پنداشتن او بر علی و یارانش می‌شود، آنان نیز در سفسطه واقع شده و دروغگویان هستند.