صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت رد دلیل مذکور و دروغ بودن آن به تفصیل مذکور

رد دلیل مذکور و دروغ بودن آن به تفصیل مذکور

گوییم: این از دروغ‌ها است. آیا مسلمانی می‌تواند بگوید که خوارج و نواصب قبل از فرعون و ابوجهل و رؤسای کفار داخل آتش می‌شوند؟! و آیا مسلمانی می‌تواند بگوید اول کسی که داخل بهشت قبل از انبیاء می‌شود غالیان اسماعیلیه و باطنیه و رافضه‌ی امامیه و فاسقان امامیه هستند و این سخن از جنس ناصبی است که بگوید کسی که حجاج و یزید را دوست دارد و یا خارجی بگوید کسی که ابن ملجم را دوست بدارد داخل بهشت می‌شود و کسی که آنان را دشمن بدارد به واسطه این حب و بغض داخل آتش می‌شود، و تعلق سعادت و شقاوت به مجرد دوستی علی بدون دوستی خدا و رسول همچون تعلق سعادت و شقاوت به محبت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه می‌شود. پس اگر گوینده‌ای بگوید هرکس عثمان و معاویه را دوست داشته باشد داخل بهشت می‌شود و اگر ایشان را دشمن بدارد داخل آتش می‌شود. سخن او از جنس سخن شیعه می‌باشد.