صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت استدلال از حدیث حب علی از ایمان و بغض او از نفاق

استدلال از حدیث حب علی از ایمان و بغض او از نفاق

گوید: «از ابی سعید مرفوعاً روایت شده که رسول خدا ج به علی فرمود: حب تو ایمان و بغض تو نفاق است. و اول کسی که داخل بهشت شود دوست تو است و اول کسی که داخل آتش گردد دشمن تو است.»