صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت استدلال از حدیث دیگر و بطلان و جعلی بودن آن

استدلال از حدیث دیگر و بطلان و جعلی بودن آن

گوید: «ابن خالویه از حذیفه روایت نموده که گفت رسول خدا ج فرمود: هرکس دوست بدارد که چنگ بزند به شاخه یاقوتی که خدا بدست خود آن را خلق کرده سپس به او گفته «باش» پس شده، باید علیس را پس از من دوست بدارد»

گوییم: این از دروغ‌های معرکه گیران سر کوچه است که با رکیکترین لفظ آورده و چه قدر رکیک و بی‌اساس است، چگونه گفته می‌شود بدست خود خلق کرده سپس گفته باش یعنی پس از خلق شدن بدست گفته باش در حالیکه در خبر آمده خدا خلق نکرده بدست چیزی را جز آدم و قلم و بهشت، پس به سایر مخلوقات گفته «باش» پس خلق شده است [۳۶۲].

[۳۶۲] سپس سایر خلق به اراده‌ی او خلق شده است. بهر حال حدیث مذکور از احادیث خرافات است گویا جاعل حدیث چون شنیده است که خدا آدم را از خاک آفریده سپس به او گفته باش، پس خلق شده است، پس یاقوت را به خلقت آدم قیاس نموده است، در حالی که خدا آدم را از خاک آفریده و سپس به او فرموده باش، منظور نفخ در آن است، و اما شاخه‌ی یاقوت پس به مجرد خلقت کامل است، و دیگر پس از این حالت احتیاجی به گفتن «باش» ندارد.