صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت دلیل یازدهم از حدیث محبت و موالاه حسنین و علی و فا...

دلیل یازدهم از حدیث محبت و موالاه حسنین و علی و فاطمهش

گوید: حدیث یازدهم چیزی است که همه روایت کرده‌اند از وجوب محبت و موالات علی، احمد در مسند خود روایت کرده که رسول الله، دست حسنین را گرفت و گفت هرکس مرا دوست بدارد و این دو طفل و پدر و مادرشان را دوست بدارد او با من است در درجه‌ی من روز قیامت».