صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت دلیل هشتم حلی و استدلال از حدیث طیر

دلیل هشتم حلی و استدلال از حدیث طیر

گوید: «خبر هشتم خبر طیر است و همه روایت کرده‌اند که پرنده‌ی کباب شده‌ای را برای پیغمبر آوردند و او گفت خدایا محبوبترین خلق را نزد تو و نزد من بیاور تا با من از این پرنده تناول کند پس علی آمد پس او امام است».

گوییم: از شما صحت این نقل را مطالبه می‌کنیم و اینکه گفتی همه روایت کرده‌اند دروغی است که بر همه بسته‌ای اصحاب صحاح چنین حدیثی را روایت نکرده‌اند.

ائمه‌ی حدیث نیز آن را صحیح ندانسته‌اند.

حدیث طیر در نزد اهل علم و دانش به منقولات از روایات دروغین و ساختگی است.

از حاکم با اینکه منسوب به تشیع است از حدیث طیر سوال شد؟ گفت: صحیح نیست، به اضافه جای سؤال است که آیا پیغمبر ج می‌دانست؟ اگر می‌دانست چرا به دنبال او نفرستاد، و چرا نگفت خدایا علی را برسان، چگونه رسول خدا ج محبوبترین خلق نزد خودش را نمی‌دانست و به اضافه در کتب صحاح چیزهایی است نقیض این، مانند قول رسول خدا ج که فرموده: «لو کنت متخذا من أهل الأرض خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا». و خلت کمال محبت است، و در صحیح آمده که از پیغمبر ج سؤال شد کدامیک از مردم نزد تو محبوب‌تر است؟

فرمود: «ابوبکر» و در روز سقیفه حضرت عمر در حضور مردم خطاب به ابوبکر گفت: «أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله» و کسی انکار نکرد. و به اضافه خدای تعالی در سوره‌ی لیل آیه‌ی ۱٧ تا ۲۱ فرموده: یعنی: بزودی از آتش پرهیز می‌کند آنکه با تقوا‌تر است، آنکه مال خود را می‌دهد و خود را تزکیه می‌کند، و احدی نعمتی نزد او ندارد که خواسته باشد تلافی کند، جز اینکه توجه پروردگار اعلای خود را میجوید» و پیشوایان تفسیر گفته‌اند او ابابکر است؟ و علی چنین وصفی ندارد، زیرا او مالی در مکه نداشت و در شمار عیال پیغمبر ج بود، پس برای پیغمبر ج نزد علی نعمتی نبود چه نعمت دنیوی و چه نعمت دینی پس این وصف «اتقی» برای ابوبکر ثابت است نه برای علی. و اگر علی اتقی باشد از غیر ابوبکر اتقی است. و ابوبکر هفت نفر از شکنجه شده گان در راه خدا را برای طلب رضای خدا خرید و آزاد نمود.