صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت دلیل پنجم از حدیث فتح خیبر و جواب مفصل بر آن

دلیل پنجم از حدیث فتح خیبر و جواب مفصل بر آن

گوید: «خبر هفتم حدیث فتح خیبر است»

در جواب باید گفت که این حدیث را به لفظ منکری آورده است و در آن آمده است که «مرا مردی را نشان دهید که خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خدا و رسولش او را دوست می‌دارند» و شکی نیست خداوندأ و پیامبرش ج علیس را دوست می‌دارند، و در این امر رد است بر خوارج و امویه. اشعری در کتاب مقالات خود گفته است: خوارج بر کفر علی اجماع دارند، و مفهوم حدیث مذکور برای علیس اختصاص ندارد، بلکه دیگران را نیز خداوند دوست می‌دارد، و اینکه خداوند بدست او فتح می‌کند دلالت به فضیلت علیس می‌کند، نه اینکه او از همه بیشتر فضیلت دارد و افضل است.