صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت دلیل پنجم حلی بر خلیفه و وصی بودن علی

دلیل پنجم حلی بر خلیفه و وصی بودن علیس و جواب آن و مجعول بودن آن دلیل

گوید: «حدیث پنجم چیزی است که تماما روایت کرده‌اند از پیغمبر ج که به علی فرمود: تو برادر من و وصی و خلیفه‌ی پس از من و ادا کننده‌ی دین منی».

جواب: از تو مدرک صحت آن را می‌خواهیم مکرر می‌گویی همه روایت کرده‌اند اگر علمای حدیث را می‌گویی که افتراء به ایشان است، و اگر ابونعیم و مغازلی و خطیب خوارزم را می‌گویی که به اتفاق اهل علم اینان حجت نیستند و ائمه‌ی حدیث حکم به صحت کتب ایشان نکرده و به آن احتجاج نمی‌کنند. زیرا مجعولاتی جمع کرده‌اند. و ابن جوزی در کتاب اخبار موضوعه چون این حدیث را از طریق ابی حاتم بستی از مطر بن میمون اسکاف روایت کرده می‌گوید ساخته شده است. و ابن حبان گفته «مطر» راوی مجعولات است و روایت از او جایز نیست. و بعلاوه در همین حدیث مجعول هم «خلیفتی و وصیتی» نیامده است بلکه لفظی که آمده لفظ: «خلیفتی فی اهلی» می‌باشد [۳۵۶].

[۳۵۶] و بعلاوه رسول خدا ج چون از دنیا رفت دین او را علی اداء ننموده، بلکه آن حضرت فوت نمود، و زره‌ی آن حضرت نزد نزدیک یک یهودی در گرو بود، در مقابل سی و سق جو که برای اهل و عیال خود خریده بود، پس این دین رسول خدا ج بود که از همان رهن اداء می‌شد و دین دیگری برای رسول خدا شناخته نشده است. و اگر برای آن حضرت دینی بود، قضای آن از ترکه‌ی او بود.