صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت رد بر دلیل پانزدهم حلی و عدم صحت آن

رد بر دلیل پانزدهم حلی و عدم صحت آن

گوییم: دلیل شما بر صحت این نقل چیست؟ و کسانی که معرفت به حدیث دارند این را دروغی بر ابی سعید می‌دانند (اگر چه قول ابوسعید حجت نیست) و ابوسعید یکی از صحابه بوده و به اتفاق اهل علم و قول او به تنهایی وقتی که سایر صحابه قول او را قبول ندارند حجت نمی‌‌باشد، و از واضحات است که عموما منافقین فقط به بغض علی شناخته نمی‌‌شدند بلکه منافقین عداوتشان با عمر زیادتر بود. زیرا او خشونتش نسبت به کفار و منافقین از علی بیشتر بود. و روشن است که در لحن منافقین چیزی که بر بغض علی دلالت کند نبود، پس تفسیر قرآن بر چنین وجهی افتراء و گناه است. و در روایت صحیح آمده که پیغمبر ج فرموده: «آسانترین نفاق بغض انصار است». پس شناختن منافقین در آهنگهای گفتارشان به بغض انصار اولی است و نشانه‌های نفاق بسیار است یکی بغض مؤمنین و عداوت با ایشان است چه بغض علی و چه انصار و چه سایر مؤمنین باشد، و دیگر از نشانه‌های نفاق دروغ گفتن و خیانت و خلف وعده و فجور است چنان‌که در روایات نیز وارد شده است.

و شکی نیست که هرکس علی را دوست بدارد برای ایمان و جهاد اوست و همچنین در مورد انصار که برای همین ایمان و جهادشان است، پس این از علامات ایمان است و هرکس علی و یا سایر مهاجرین و انصار را برای ایمان و جهاد و نصرتشان به رسول خدا دشمن بدارد او منافق است. اما اگر برای یک امر طبعی دنیوی و یا خویشی و با باز کردن دکان و یا ساختن مذهب و یا شعبه‌ی دینی و بدعت‌ها، علی و یا هرکس دیگر را دوست بدارد و یا در حق علی غلو کند او منافق جاهل است. و همچنین کسی که در حق مسیح و یا در حق موسی و علی غلو کند یعنی برای آنان مرتبه‌ای فوق مرتبه شان معتقد باشد علی و یا مسیح خیالی را دوست دارد که عیسی و یا علی از او بیزارند و چنین حبی سودی ندارد [۳۳۴]: و دوستی زمانی سود بخشد که حب فی الله باشد نه حب مع الله که در مقابل خدا دکان شرک باز کند، و همچنین هر کسی بزرگی را دوست بدارد و به او صفات غیر واقعی دهد، وی جاهل و بی‌دین و منافق است، مانند رافضه و اسماعیلیه و باطنیه و شیخیه و امثال آنان.

[۳۳۴] علیس فرموده: هلک فی اثنان محب غال و مبغض قال: یعنی دو طایفه درباره من هلاک شدند یکی دوست افراطی دوم دشمن افراطی که عداوت خود را به زبان آورد و در عداوت بجوشد.