دلائل دیگر بر امامت علیس

ابن مطهر حلی گوید: «در اینجا دلائل دیگری بر امامت علیس بیان می‌شود، پس می‌گوییم: امام باید معصوم باشد. و در این صورت، فقط علی امام است، زیرا انسان ممکن نیست بتواند تنها زندگی کند، و در بقای خود محتاج به خوردنی و پوشیدنی و مسکن است، لذا به مساعدت دیگران احتیاج دارد و چون افراد اجتماع در صدد غلبه و ضرر بر یکدیگرند و هرکس محتاج به آن چیزی است که در دست دیگران می‌باشد، پس قوه‌ی شهوانیه او وی را ندا می‌کند که به قهر آن را بدست آرد. در نتیجه جامعه گرفتار هرج و مرج و فتنه می‌گردد. پس بناچار باید امام معصومی‌‌نصب شود که مانع ایشان گردد و با انصاف رفتار کند و حق را به صاحبانش برساند و خطا و سهو بر او جایز نباشد و گرنه به امام دیگر محتاج می‌شود.

زیرا علتی که باعث نصب شدن است، همان جواز خطاء بر امت می‌باشد و اگر بر او نیز خطا جایز باشد، باز محتاج به امام است، اگر آن امام معصوم باشد مراد حاصل است و گرنه تسلسل لازم می‌‌آید و ابوبکر و عمر و عثمان به اتفاق معصوم نبودند و علی معصوم است پس او امام می‌باشد».