معنی خلیفه و خلافت ابوبکرس

جواب: معنای خلیفه آنست که جای غیر بنشیند چنان‌که در لغت معروف است و یا آنکه غیر، او را جانشین کند مانند قول شیعه و بعضی از ظاهریه. بنا به هر معنی باشد ابوبکر خلیفه است.

اما معنی اول ابوبکر پس از فوت رسول خدا ج جای او نشست و قائم مقام او شد و سزاوارتر از دیگران بود، پس او خلیفه است نه غیر او. و شیعه و دیگران نزاعی ندارند در اینکه ابوبکر متولی امور پس از رسول خدا ج شد و جای او با مسلمین نماز می‌خواند، و حدود را در میان مردم اجراء می‌کرد و فیء و بیت المال را برایشان تقسیم می‌نمود و با ایشان جهاد می‌کرد و امراء و کارمندان بر ایشان می‌‌گماشت و امور دیگری را که والیان امر انجام می‌دهند انجام می‌داد [۱٧۵]. و این‌ها را به اتفاق امت پس از وفات رسول خدا ج انجام می‌داد، پس قطعا خلیفه‌ی رسول خدا ج او می‌باشد.

و بنابر معنی دوم: بسیاری از اهل سنت می‌گویند رسول خدا ج، او را جای خود معین نمود به نص جلی و یا خفی. و ادعای نص برای ابوبکر ظاهر‌تر و قویتر از ادعای شیعه بر نص علیس است. برای اینکه نصوص بسیاری بر نصب ابوبکر می‌باشد، ولی چیزی که دلالت بر نصب علی کند نیست، و یا معلوم الکذب می‌باشد، و بر این تقدیر رسول خدا ج ابوبکر را جای خود گذاشت. زیرا خلیفه‌ی مطلق کسی است که پس از وفات رسول ج جای او باشد و یا اینکه خود رسول ج او را جای خود گذاشتهْ باشد و این دو معنی برای ابوبکر ثابت است.

[۱٧۵] و کسانی که خدا در قرآن مدحشان کرده و ایشان را راستگوی خوانده همه ابوبکر را خلیفه خواندند.