صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت رد بر دعوای حلی که خداوند از کافر عصیان خواسته

رد بر دعوای حلی که خداوند از کافر عصیان خواسته

و اینکه گفتی آن‌ها می‌گویند: «خدا از کافر عصیان خواسته» قول طایفه‌ی دیگری می‌باشد که آنان محبت و رضا و غضب الهی را به معنی اراده گرفته‌اند، و این قول اکثر اصحاب اشعری است، ولی تمام اهل سنت بین اراده و محبت و رضا فرق میگذارند و می‌گویند اگر چه عصیانی بدون اراده‌ی او نمی‌شود، ولی خدا عصیان را دوست ندارد و از آن خشنود نیست.