صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت ادعای حلی قدمایی با خدا نزد اشاعره

ادعای حلی قدمایی با خدا نزد اشاعره

حلی گوید: «اما باقی مسلمین به هر مذهبی رفته اند [٧۶] بعضی که جماعتی از اشاعره باشند گفته‌اند قدمایی با خداوند است و آن معانی موجود در خارجند مانند قدرت و علم و غیر آن. پس خدا را در عالم بودن به آن معنایی که علم باشد محتاج قرار داده‌اند، و در قادر بودن به معنایی که قدرت باشد محتاج نموده‌اند، و همچنین غیر این‌ها، و خدا را قادر ذاتی، و عالم ذاتی، و حی ذاتی قرار نداده‌اند، بلکه عالم و قادر و حی است برای معانی قدیمه‌ای که محتاج به آن‌ها است. و شیخ ایشان فخرالدین رازی بر آنان اعتراض کرده به اینکه نصاری کافر گردیدند به واسطه‌ی آنکه قدمای سه گانه قائل شدند، و اشاعره به قدمای نه گانه قائلند.»

[٧۶] رافضیان یعنی شیعه و امامیه خود هفتاد و پنج مذهب و بلکه بیشتر اختراع نموده‌اند هرکس بخواهد مطلع شود به کتاب: «المقالات و الفرق» و «فرق الشیعه» تألیف سعد بن عبدالله اشعری قمی‌‌و حسن بن النوبخت مراجعه کند که این دو از علمای شیعه بوده و مذاهب مجعوله‌ی شیعه را در این دو کتاب ذکر کرده‌اند. به اضافه بر مذاهب جدیده‌ی شیعه مانند شیخیه و کریمخانیه و بابیه و بهائیه و مانند این‌ها، با این حال اهل سنت را مذمت کرده که به هر مذهبی رفته‌اند. تیر را در چشم خودشان نمی‌‌بینند ولی خاری را در پای دیگران ملاحظه می‌کنند.