صفحه نخست عقاید (کلام) رهنمود سنت در رد اهل بدعت هر چه از پیغمبر ثابت است ایمان به آن لازم است

هر چه از پیغمبر ثابت است ایمان به آن لازم است

مؤلف منتقی گوید استاد ما در این مسائل تفصیل داده تا آنکه فرموده: آنچه ثابت شود که از رسول خدا ج است واجب است به آن ایمان آورد، و آنچه به نفی و اثبات از رسول ج نرسیده لازم نیست از آن سخن گفته شود تا مراد متکلم دانسته گردد، و صحت آن سلبا و یا ایجابا روشن گردد؛ پس سخن گفتن درباره‌ی الفاظ مجمل و بدون تفصیل، به نفی و اثبات در بیان آن، سبب افتادن در جهل، و گمراهی و قیل و قال می‌شود.

و گفته شده که بیشتر اختلافات متکلمین ناشی از جهت اشتراک در اسماء می‌باشد.