مشخصات کتاب

رهنمود سنت در رد اهل بدعت
تأليف:

شیخ الاسلام ابن تیمیه


مترجم:

سید ابوالفضل برقعی قمی