مشخصات کتاب

اصول و آداب گفتگو در اسلام
تأليف

صالح بن حُمَيْد


ترجمه:

إسحاق دبیری