منابع به زبان فارسی

۱- از آگاهان بپرسید -نوشته: تیجانی- ترجمه: سید محمد جواد مهری -ناشر: بنیاد معارف اسلامی قم- تاریخ انتشار: تابستان ٧۵ نوبت چاپ: چهارم.

۲- آنگاه. . . . . . هدایت شدم -نوشته تیجانی- ترجمه سید محمد جواد مهری -ناشر: بنیاد معارف اسلامی قم تاریخ انتشار: تیر ماه ٧۴- نوبت چاپ پانزدهم.

۳- اهل سنت واقعی -نوشته تیجانی- ترجمه عباسعلی براتی -ناشر: بنیاد معارف اسلامی قم- تاریخ چاپ: تابستان ٧۵ نوبت چاپ چهارم.

۴- همراه باراستگویان -نوشته تیجانی- ترجمه: سید محمد جواد مهری -ناشر: بنیاد معارف اسلامی قم- تاریخ چاپ: پائیز ٧۵ نوبت چاپ: هشتم.