۳۵- و در ج ۲، ص ۱۶۴ می‌گوید:

و علیس خودش می‌فرمود: من بزرگ‌ترین صدیق هستم، و کسی پس از من این را نمی‌گوید: مگر انکه دروغگو است.

این حدیث ساختگی است زیرا در سند آن عباد بن عبدالله است و علی بن مدینی در باره او می‌گوید: فرد ضعیفی است. و امام بخاری می‌گوید: جای تأمل و نظر دارد و ابن جوزی می‌گوید [۳۱٩]: این حدیث حدیثی ساختگی است [۳۲۰].

[۳۱٩] الـموضوعات: ۱/۳۴۱. [۳۲۰] به پاسخ شماره: ۱۴ کتاب: با راستگویان، نگاه کنید.