۳۳- در ج ۲, ص ۱۴٧ می‌گوید:

همین بس که بدانید که کتاب کافی با همه عظمتی که نویسنده‌اش محمد بن یعقوب کلینی نزد شیعه دارد، و در علم حدیث دارای مهارت است، هرگز علمای شیعه ادعا نکردند که هرچه او جمع کرده، صحیح است، بلکه برخی از علماء نیمی از آن را کنار نهاده‌اند و صحیح نمی‌دانند بلکه نویسنده (کافی) خود نیز نگفته است که آنچه در این کتاب آورده، همه صحیح است.

والدعاوى إن لم تقيموا عليها
بينات فأصحابها أدعياء

«اگر برای دعواها، برهان و دلیل نیاورید، صاحبان دعوی مدعیانی بیش نیستند».

سخن تیجانی بیشتر از دو حالت ندارد که هیچکدام خوشایند نیستند و آن اینکه تیجانی یا جاهل است و یا کذاب، و صفت دوم برای تیجانی مناسب‌تر است زیرا اولا سوابق گذشته‌اش مشکلات آینده‌اش این را اثبات می‌کند ثانیا او مدعی علم و مهارت علمی است.

و اینک سخنان علمای معتبر شیعه را در مورد کتاب (کافی) بخوانید: طبرسی می‌گوید: کافی میان کتب چهارگانه [۳۱۲] مثل خورشید میان ستاره‌گان است و اگر فرد منصف، تأمل نماید از بررسی حال فرد فرد رجال سند‌های آن بی‌نیاز می‌گردد و برای وی وثوق و اطمینان حاصل می‌شود که این احادیث ثابت و صحیح هستند [۳۱۳].

۱- حر عاملی بابی تحت عنوان فائده ششم درباره صحت کتب معتبر در تالیف این کتاب و کثرت این کتب و صحت نسبت آن و ثبوت احادیثش از ائمه آورده است [۳۱۴].

اما مشکل شیعه این است که کتاب‌های معتبر خود را مطالعه نمی‌کنند بجز همان کتاب‌های را که علمای آن‌ها دستور به مطالعه آن‌ها می‌دهند.

۲- شرف الدین موسوی می‌گوید: «کافی، استبصار، تهذیب و من لا يحضره الفقيه متواترند و صحت مضامین آن‌ها قطعی است و کافی قدیمی‌ترین، بزرگ‌ترین، بهترین استوار‌ترین آن‌ها ست» [۳۱۵].

۳- محمد صادق صدر می‌گوید: «آنچه شایسته مطالعه است و باید بر آن آگاهی پیدا کرد اینست که شیعه اگرچه بر معتبر بودن کتب چهارگانه اتفاق نظر دارند و معتقد به صحت همه روایات آن‌ها هستند لکن اسم صحاح را بر آن‌ها اطلاق نمی‌کنند آنطور که برادران آنها، اهل سنت اینکار را کرده‌اند» [۳۱۶].

آنچه خواندید برخی از اقوال علمای آن‌ها بود و در این باره سخنان زیادی وجود دارد.

و اینکه تیجانی می‌گوید: «مؤلف هم نگفته است که آنچه در این کتاب جمع کرده است همه صحیح است»، این دروغ بر کلینی است زیرا کلینی در مقدمه کتاب (کافی) می‌گوید:

و معتقدم شما دوست دارید نزد شما کتابی کافی باشد که همه فنون علم دین را جمع نماید بطوری‌که برای دانش پژوه کافی باشد تا برای نظر خواهی به آن مراجعه کند و کسی که علم دین و عمل به آن و به آثار صحیح از صادقین را می‌خواهد، از آن اخذ نماید [۳۱٧].

[۳۱۲] کتب چهار‌گانه عبارتند از: کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه. [۳۱۳] مسندرک الوسائل: ۳/۵۳۲. [۳۱۴] خاتمة الوسائل: ص: ۶۱. [۳۱۵] الـمراجعات: شماره:۱۱۰، و تیجانی در کتابش: «آنگاه. .. . . هدایت شدم» گفت: مراجعات را. [۳۱۶] الشیه: ۱۲٧. [۳۱٧] مقدمه: کافی.