۳۲- و در جلد ۲، ص ۱۰۳ می‌گوید:

برخی از محققان همه احادیث خلفای راشدین و (عشره مبشره) (ده نفری که مژده بهشت دارند) و همسران رسول خداص واهل بیت را گرد‌آوری کرده‌اند، مجموع آن‌ها به یک دهم و یا حتی یک صدم احادیث ابوهریره به تنهایی نشده است.

مجموع روایت‌های حضرت ابوهریرهس، اعم از روایت‌های صحیح و غیر صحیح و تکراری از رسول خداص پنج هزار و سیصد و هفتاد و چهار روایت‌اند. بعض از این روایت را از پیامبرص و برخی را از صحابه روایت نموده است و همچنین این مجموعه شامل همه احادیث اعم از موقوف و مرفوع می‌شود.

تعدادی از این احادیث را حضرت ابوهریرهس به تنهایی روایت نموده است و تعدادی را خودش تنها روایت نکرده است. (یعنی بجز ابوهریرهس، صحابه دیگر نیز روایت کرده‌اند).

و یک دهم آن‌ها تقریبا ۵۳٧ حدیث می‌شود و یک صدم آن‌ها حدود پنجاه و چهار حدیث می‌شود.

و اینک روایات خلفاء راشدین و بقیه عشره مبشره و بقیه اهل بیت:

أم المؤمنین عایشه صدیقهل دو هزار و دویست و ده حدیث روایت کرده است.

و دانشمند امت اسلامی، عبدالله بن عباسب یکهزار و ششصد و شصت حدیث روایت نموده است.

و حضرت علی بن ابی‌طالبس پانصد و شصت و شش حدیث.

و ام المومنین ام سلمهل سیصد و هفتاد و هشت حدیث.

و سعد بن ابی‌وقاصس دویست و هفتاد و یک حدیث.

و ذو النورین، عثمان بن عفانس یکصد وچهل و شش حدیث.

و ابوبکر صدیقس یکصد و چهل و دو حدیث.

و ام المومنین ام حبیبهل شصت و پنج حدیث.

و عبدالرحمن بن عوفس شصت و پنج حدیث.

و ام المومنین حفصهل شصت حدیث.

و سعید بن زیدس چهل و هشت حدیث.

و زبیر بن عوامس سی و هشت حدیث.

و طلحه بن عبیداللهس نیز سی وهشت حدیث.

و عباس بن عبد المطلبس سی و پنج حدیث.

و عبدالله بن جعفرس بیست و پنج حدیث.

و فضل بن عباسب بیست و چهار حدیث.

و حسن بن علیب سیزده حدیث.

و ام المومنین زینب دختر جحشل یازده حدیث.

و ابو عبیده بن الجراحس چهارده حدیث.

و ام المومنین صفیهل ده حدیث.

و حسین بن علیب هشت حدیث.

و ام المومنین جویریهل هفت حدیث.

و عقیل بن ابی طالبس شش حدیث.

و ام المومنین سودهل پنج حدیث [۳۰۸].

در نتیجه مجموع روایات این بزرگواران، شش هزار و سیصد و پنجاه و دو حدیث است و روایات حضرت ابوهریرهس پنج هزار و سیصد و هفتاد و چهار حدیث‌اند که پانصد و هفده‌تای آن‌ها فقط در بخاری و مسلم آمده است. پس آن‌ها هزار حدیث، بیشتر از حضرت ابو هریرهس روایت کرده‌اند.

با این همه، تیجانی به دروغ می‌گوید: احادیث آن‌ها به یک صدم احادیث ابوهریره نمی‌رسد.

و بعد از این در مورد روایات شیعه و تعداد آن‌ها بشنو. بخوان و تعجب کن.

حر عاملی می‌گوید [۳۰٩]:

جابر بن یزید جعفی از امام باقر هفتاد هزار و از بقیه ائمه یکصد و چهل هزار حدیث روایت کرده است.

و نجاشی [۳۱۰] ذکر کرده است که ابان بن تغلب از امام جعفر سی هزار حدیث روایت کرده است.

و صدوق [۳۱۱] در مورد محمد بن مسلم بن رباح ذکر کرده است که وی از باقر سی هزار حدیث و از صادق شانزده هزار حدیث شنیده است.

[۳۰۸] جوامع السیرة ابن حزم، ص: ۲٧۵, و بعد از آن. [۳۰٩] خاتمة وسائل الشیعة: ۱۵۱. [۳۱۰] رجال النجاشی : ٩. [۳۱۱] مشیخه صدوق: ۶.