۲٩- و بدنبال این مطلب، در همین صفحه می‌گوید:

«این همان طلحه است که رسول خداص را می‌آزرد و می‌گفت: اگر رسول خدا بمیرد من با عایشه ازدواج می‌کنم، زیرا او دختر عموی من است».

این دروغ و ادعایی باطل است، تیجانی و دروغگویان امثال او نمی‌توانند این ادعا را ثابت کنند.