۲٧- در ج ۱, صفحه ۲۳۳ می‌گوید:

عبدالله بن عمر در زمینه تفسیر حدیث نبویص که فرموده است: «خلفاء بعد از من دوازده نفرند» می‌گوید: این امت دوازده خلیفه خواهد داشت که عبارتند از:

ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، معاویه و پسرش پادشاهان سرزمین مقدس، سفاح، سلام، منصور، جابر، مهدی، امین و امیر عصب، همه از بنی‌کعب بن لوی و همه شایسته‌اند و کسی مانند آن‌ها پیدا نمی‌شود!!!.

دروغ می‌گوید: -عليه من الله ما يستحق- کجا چنین سخن، بلکه تهمتی که به عبدالله بن عمرب نسبت داده‌است، وجود دارد؟ و بیشتر این افراد در زمان ابن عمرب نبوده اند. -یعنی بعد از زمان وی آمده‌اند- آیا ابن عمرب غیب می‌دانست!؟.