۲۶- در ج ۱، صفحه ۲۲۰ می‌گوید:

«شیعه، تقلید از امامان اهل بیت را تا به امروز ادامه داده‌اند. وجود این امامان بیش از سه قرن ادامه یافته، و هیچیک از آنان با سخن دیگری مخالفت نکرده است».

تیجانی طبق عادتش دروغ می‌گوید. برای پاسخ تفصیلی این دروغ به پاسخ [شماره: ۳ کتاب: با راستگویان] مراجعه کنید.