۲۵- در ج ۱، صفحه ۲۰۲ می‌گوید:

این حدیث عبارتست از این جمله که: «یاران من چون ستاره‌اند از هریک پیروی کنید، راه را می‌یابید». ابن قیم جوزیه، این حدیث را دلیل بر حجت بودن نظر صحابی می‌داند.

این سخن تیجانی هم واقعیت ندارد، این حدیث را ابن قیم جوزی/ با ذکر ضعیف بودن در کتابش: [اعلام الموقعین: ۲/۱٧۴] آورده است و یادآوری نموده است که کسانی که تقلید را واجب می‌دانند به این حدیث استدلال کرده‌اند و ابن قیم/ بعد از ذکر طرق حدیث می‌گوید: هیچ یک از این طرق ثابت نمی‌شود (صحیح نیست).