۲۴- در ج ۱، صفحه ۲۰۱ می‌گوید:

«با اینکه اهل سنت و جماعت، از خلفای راشدین، جز ابوبکر، عمر و عثمان کسی را اراده نمی‌کنند، زیرا علی که نزد آنان از خلفا شمرده نمی‌شده و مدت‌ها بعد به آن‌ها پیوسته. . . . . ».

به عادت دروغگویی‌اش همچنان ادامه می‌دهد، چه کسی از اهل سنت گفته است که حضرت علی بن ابی‌طالبس از خلفای راشدین نیست؟ و آنچه مسلم و محرز است اهل سنت از گذشتگانشان پیروی می‌کنند و به چه علت بعد از گذشتن مدت‌ها حضرت علیس را جزء خلفای راشدین قرار دادند و راه گذشتگان‌شان را دربر سمیت نشناختن حضرت علیس رها کردند؟ لعنة الله على الكاذبين «لعنت خدا بر دروغگویان».