۱٩- در ج ،۱ صفحه ۱٧۴ می‌گوید:

یکی از چیز‌هایی که ثابت می‌کند که شیعه، تنها پیروان سنت پیامبر هستند، روایتی است که از رسول خداص نقل شده است، و آن حدیث ثقلین است که در آن فرموده است: من درمیان شما دو چیز گران‌بها می‌گذارم که یکی کتاب خدا و دیگری خاندان من و خانواده‌ام هستند. تا هنگامی که به آن دو چنگ بزنید، هر گز پس از من گمراه نخواهید شد، از آن‌ها جلو نیفتید که بی‌چاره می‌شوید و از آن‌ها عقب هم نیفتید که بدبخت می‌شوید. و به آنان چیزی نیاموزید که آنان از شما دانا‌ترند.

و در حاشیه می‌گوید: این حدیث در صحیح مسلم، ترمذی، حاکم و احمد است مانند عادت همیشگی‌اش دروغ می‌گوید: و این حدیث دروغی است که بر سرور جهانیانص بسته شده است. پاسخ این سخن و درجه صحت و ضعف این حدیث را می‌توانید در شماره: ۱ پاسخ کتاب: «از آگاهان بپرسید» بخوانید.