۱۸- و در ج ۱، صفحه ۱۵٩-۱۶۰ می‌گوید:

از اینجا روشن می‌شود که مذهب (اهل سنت و جماعت) آمیزه‌ای از سخت‌گیری‌های ابن عمر وآسان‌گیری‌های ابن عباس و سخنان غیر عادی ابن مسعود است آنچه را که مالک پسندیده و میانه‌روی می‌داند، روش پیشوایان است که مقصود (ابوبکر، عمر و عثمان) و اجماع صحابه است که ابوجعفر منصور آن را می‌پسندد. ولی چیزی از سنت پیامبرص که از امامان پاک عترت روایت شده، در آن نیست.

در کتاب‌های اهل سنت روایات علی بن ابی‌طالبس بیشتر از روایات حضرت ابوبکر و عثمان و بقیه عشره مبشرهشهست مگر روایات حضرت عمرس که تعداد آن‌ها نزدیک به تعداد روایات حضرت علیس است [۲٩۸] کسی که می‌خواهد مراجع اهل سنت را بشناسد، کتاب‌های اهل سنت را بخواند و به نقل دروغگویانی امثال تیجانی اعتماد نکند. مذهب اهل سنت بر قرآن، سنت، اقوال همه صحابه بدون استثناء و قیاس مبتنی است.

[۲٩۸] به پاسخ شماره: ۳۲ کتاب نگاه کنید.