۱٧- و در ج ۱، صفحه ۱۵۸ می‌گوید:

از آنچه گذشت، می‌توان دریافت که مالک هم از ناصبیان بوده، زیرا هرگز، خلافت امیر المؤمنین علی بن ابی‌طالب را به رسمیت نشناخت.

این سخنت که امام مالک خلافت امیر المؤمنین علی بن ابی‌طالب را به رسمیت نشناخت، دروغ است، چرا از امام مالک/ سخنی نقل نکردی؟ اما اینکه اما مالک از ناصبیان است، درست است زیرا به اعتقاد تو هر سنی مذهبی، ناصبی است پس امامی از ائمه اهل سنت چگونه ناصبی نیست؟!!.