۱۶- و در ج ۱، صفحه ۱۴۸ می‌گوید:

و نزد اهل سنت گفته می‌شود که صحیح‌ترین کتاب (یعنی موطا مالک)، پس از کتاب خداست! و حتی برخی از علمای اهل سنت، آن را از صحیح بخاری بهتر می‌دانند و بر آن برتری می‌دهند.

هیچ‌یک از علمای اهل سنت موطای مالک را بر صحیح بخاری ترجیح نمی‌دهد. البته امام شافعی/ قبل از اینکه صحیح بخاری نوشته شود، فرموده است: «زیر آسمان بعد از کتاب خدا، کتابی صحیح‌تر از مؤطای مالک وجود ندارد» خدا را سپاس می‌گویم که در وجودت دروغ و جهالت را جمع نموده است.