۱۴- و در ج ۱، صفحه ۱۴۵ می‌گوید:

دوم: ابن تیمیه که اینان او را (شیخ الاسلام) و (مجدد السنه) می‌خوانند. و او همان کسی است که علمای روزگارش او را تکفیر کردند، زیرا می‌گفت: همه مسلمانان مشرک هستند؟ چون به پیامبرص تبرک وتوسل می‌جویند.

این دروغ دیگری است و چیز جدیدی نیست، سخن ابن تیمیه/ در این زمینه مشهور است و اعتقاد ائمه سلف هم همین است. سخنان ابن تیمیه/ را در این زمینه می‌توانید در پاسخ شماره: ۱۶ کتاب «آنگاه. . . . . . هدایت شدم» بخوانید.