۱۲- و در ج ۱، صفحه ۱۴۴ می‌گوید:

چون به تاریخ مراجعه کنیم درمی‌یابیم که مالک، رئیس مذهب، به دستگاه دولتی نزدیک شد و با آنان سازش کرد و در رکاب آنان راه می‌رفت.

دروغ می‌گویی، چرا مرجع دروغت را ذکر نکرده‌ای؟ اگر امام مالک/ چنین فردی بود چرا به ادعای خودت هنگامی که سنی بوده‌ای از وی پیروی می‌کردی؟

این فرد دروغگو اگر مالکی، بلکه از علماء مذهب مالکی بوده آنطور که خودش مدعی است درمیان سیره‌‌نویسان بویژه مالکی‌ها، جریان امام مالک/ با ابوجعفر منصور معروف و مشهور است که منصور دستور داد تا امام مالک/ تازیانه زده شود بطوریکه دستش از کتفش در رفت [۲٩٧].

[۲٩٧] سیر أعلام البنلاء: ۸/۸۰.