۱۱- و در ج ۱، صفحه ۱۴۰ می‌گوید:

و ابوهریره دوسی را که امیر مؤمنان علیس درباره او فرمود: دروغگوترین مردم در باره پیامبر، ابوهریره دوسی است، بر آنان [۲٩۶] برتری دادند. عایشه نیز همین سخن را درباره ابوهریره دارد.

حضرت علیس چنین حرفی نزده است و حضرت عایشه صدیقهل هم چنین سخنی به زبان نیاورده است به همین خاطر تیجانی افترایش را ذکر نکرده است.

[۲٩۶] «یعنی اهل بیت».