۱۰- و در ج ۱، صفحه ۱۳٩ می‌گوید:

ولی او هم مذهبی پدید آورده و آن را مذهب حنبلی نامیده، با اینکه علمای معاصر او گواهی داده‌اند که او فقیه نبوده است.

خداوند تو و اندیشه‌ات را رسوا و زشت گرداند حداقل در مورد کسی دیگر این صحبت را می‌کردی، امام احمد کسی است که امت برامامتش اتفاق نظر دارند، علمایی را که گفته‌اند امام احمد فقیه نیست، چه کسانی‌اند چرا نام نبرده‌ای؟ ولی این حرف تو، امام احمد/ را هیچ ضرر و زیانی نمی‌رساند همانطوری‌که عوعوی سگ‌ها به ماه شب چهارده هیچ ضرری نمی‌رساند.