٩- و در ج ۱ صفحه ۱۳۴ می‌گوید:

«تا انجا که عایشه پیراهن پیامبر را بیرون آورد و گفت: عثمان پیش از آنکه پیراهن پیامبر کهنه شود، سنت او را کهنه کرده است».

این دروغ دیگری از تیجانی است، حضرت عایشه صدیقهل چنین صحبتی نکرده است و پیراهن رسول اکرمص را بیرون نیاورده است به همین خاطر تیجانی مرجع دروغش را ذکر نکرده است.