۲- و در ج ۱، صفحه ۸۶ می‌گوید:

آیا خرد و هوش ابوهریره، بیش از علی بن ابی‌طالب بوده، که توانسته یکصد هزار حدیث را بدون نوشتن، از پیامبر حفظ کند؟

ما نمی‌گوئیم ابوهریرهس بیشتر از حضرت علی بن ابی‌طالبس حفظ داشته است بلکه می‌گوئیم احادیث بیشتری بیان نموده است و همچنین ابوهریرهس نسبت به حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و بسیاری از مهاجرین نخستن، احادیث بیشتری نقل نموده است.